ONGEWENST GEDRAG VERGIFTIGT DE WERKPLEK

LOS PROBLEEM OP DAAR WAAR HET ZICH VOORDOET: OP DE WERKVLOER

Ongewenst gedrag vergiftigt de werplek. Wat nu? Basisregel: los het probleem op, daar waar het zich voordoet. Maak gebruik van de informele sfeer op de werkvloer, want des te sneller escalatie kan worden gestopt, hoe groter de kans op herstel van de vrede op de werkvloer en de veiligheid van de werkplek. Zodra de melding een klacht wordt, zodra de oversteek wordt gemaakt van de informele fase, naar de formele fase, naar de procedure bij de Klachtencommissie, hoe verder een echte oplossing uit zicht geraakt. Exit-mediation resteert dan als het hoogst haalbare. Er zijn echter andere en betere methoden om ongewenste omgangsvormen duurzaam van de werkvloer te bannen.

LEES VERDER OVER:

GEIJKTE PAD, VAN MELDING NAAR KLACHT NAAR PROCEDURE TOT UITSPRAAK, LOST NIKS OP
Een medewerker meldt ongewenst gedrag bij de vertrouwenspersoon (of leidinggevende). We zitten dan nog in de informele fase. De vertrouwenspersoon probeert in gesprek te komen met de aangesprokene(n) en andere betrokkenen. Soms lukt het inderdaad om in deze informele fase tot een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing te komen. Maar mislukken de gesprekken met de aangesprokene(n) en de andere betrokkenen, dan bestaat een aanzienlijk risico op verdere escalatie en is de volgende stap, de stap naar de formele fase, gauw gezet.

De formele fase begint met het door de melder indienen van een klacht bij de Klachtencommissie. De Klachtencommissie zal daarop een diepgaand onderzoek starten, dat door de melder, die nu klager is geworden, vaak als zeer confronterend wordt ervaren. Maar ook voor de aangesprokene is deze fase zbijzonder stressvol. Vervolgens neemt het bevoegd gezag, op grond van de bevindingen van de Klachtencommissie, een besluit. Tegen dat besluit kan door, zowel de klager, als de aangesprokene, bezwaar worden aangetekend. De bezwaarschriftencommissie hakt dan uiteindelijk de knoop door. Kwestie opgelost!

Zie hoe het werkt in het voorbeeld van de
Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen bij het Ministerie van Economische Zaken.
Stacks Image 15

© 2017 - Mediation Ongewenste Omgangsvormen | Klik op de afbeelding om deze te vergroten

HET GAAT OM GEDRAGSVERANDERING OP DE WERKVLOER
Opgelost? Wat is er welbeschouwd opgelost? De al gauw maanden durende en voor de werkgever kostbare procedure, eindigt maar al te vaak met het vertrek van één of meer betrokkenen. Als er al mediation aan te pas komt, is het een exit-mediation. Ondertussen blijft de sfeer op de werkvloer, die het grensoverschrijdende gedrag (mede) faciliteerde, buiten schot en ligt herhaling van ongewenste omgangsvormen op de loer. Het vertrek van collega's leidt niet zelden tot gemor op de werkvloer, tot coalitievorming. Terwijl de werkgever afscheid moet nemen van één of meer toegewijde medewerkers met relevante ervaring en talenten. Plus alle daarmee verbonden kosten. Welbeschouwd is er op deze manier helemaal niets opgelost, in elk geval niet op de werkvloer, nog los van de menselijke drama's die zich in zulke situaties onvermijdelijk voltrekken.

Conclusie: ongewenste omgangsvormen stop je niet door middel van een procedure bij de Klachtencommissie, maar door gedragsverandering op de werkvloer (de Klachtencommissie alleen als uiterste middel, pas als al het andere heeft gefaald).


CREËER TIJD EN RUIMTE VOOR GEDRAGSVERANDERING
Wat als er méér tijd zou zijn voor méér aandacht? Wat als we extra ruimte kunnen creëren tussen de informele fase en de formele fase? Nu is het maar 1 stap, van melding naar klacht, van informeel naar formeel. Dat is te snel. Zo blijven kansen liggen. Dat kan anders.

De vertrouwenspersoon kan, in overleg met de melder, de aangesprokene en de leidinggevende, het initiatief nemen voor een andere route: herstelmediation. Zo kun je het probleem direct aanpakken waar het zich voordoet, namelijk op de werkvloer. Herstelmediation drijft als het ware een wig tussen de informele fase en de formele fase: de
pre-formele fase.
Stacks Image 31

© 2017 - Mediation Ongewenste Omgangsvormen | Klik op de afbeelding om deze te vergroten

DUURZAME OPLOSSING EN BEHOUD VAN ARBEIDSRELATIES
Door met herstelmediation een wig te drijven tussen de informele fase en de formele fase, een pre-formele fase te creëren, blijf je voor een oplossing op de werkvloer, kan direct geïntervenieerd worden, kan escalatie effectiever worden voorkomen. Herstelmediation helpt betrokkenen gedragsverandering op de werkvloer te bewerkstelligen. Een procedure leidt tot een uitspraak, een uitspraak die partijen wordt opgelegd. Bij herstelmediation maken betrokkenen zélf, onder leiding van herstelmediators, afspraken over hoe zij in de toekomst met elkaar om zullen gaan. Herstelmediation leidt daarom, anders dan een uitspraak na een procedure, tot een echte duurzame oplossing. Herstelmediation beoogt herstel van de vrede op de werkvloer en de veiligheid van de werkplek én behoud van de arbeidsrelaties.


MEDIATION 75% GOEDKOPER DAN KLACHTENPROCEDURE
Herstelmediation bespaart de organisatie een boel kosten. De route via herstelmediation kost gemiddeld 75% mínder dan de route via de Klachtencommissie! Mocht de herstelmediation onverhoopt niet tot resultaat leiden, dan blijft overigens altijd nog de weg open naar de klachtencommissie. Meestal echter leidt herstelmediation tot resultaat. Een optie kan zijn het resultaat in de organisatie te borgen door middel van een zogenaamd "herstelkring"-gesprek met alle directe collega's en leidinggevende(n) van de afdeling.

WERKGEVER BETAALT MEDIATION BIJ ONGEWENST GEDRAG
De werkgever lijdt schade als medewerkers last hebben van ongewenste omgangsvormen. Daarom betaalt de werkgever voor de herstelmediation, om dezelfde reden als waarom de werkgever (veel meer) betaalt voor de klachtenprocedure.

HOE VIND IK EEN HERSTELMEDIATOR?
Herstelmediation is een gloednieuwe specialisatie binnen het vakgebied van de mediation. Herstelmediation is als methode ontwikkeld op basis van:
  1. Analyse van redenen waarom "gewone" arbeidsconflict-mediation zo vaak mislukt en uitmondt in exit-mediation;
  2. Positieve ervaring met mediation in strafzaken (dader-slachtoffer-bemiddeling). De andere inspiratie die leidt tot de wording van herstelmediation, is verwondering over het feit dat zoveel arbeidsrelaties.
Vooralsnog is het aantal herstelmediators beperkt. Maar Mediation Ongewenste Omgangsvormen leidt mediators op tot herstelmediators, zodat er over enige tijd een beter evenwicht zal zijn tussen de vraag naar en het aanbod van gespecialiseerde hestelmediators. Zoek je nu een herstelmediator? Neem dan contact met ons op. Mail of bel: 085 86 400 87

Lees verder over herstelmediation: het proces en de methode
Deel deze pagina
Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
WhatsApp
Tumblr
Wordpress
Email This Page