ONDERNEMER, WIL JE BETALEN WAT JE ONS WERK WAARD VINDT?

Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk. Uiteraard. Maar we zijn ook overtuigd van de kwaliteit van ons werk. Daarom willen wij ondernemers, grote instellingen en organisaties, die zich voor het eerst tot Herstelmediation op de Werkvloer / Mediation Ongewenste Omgangsvormen wenden, graag aanbieden: betaal ons het bedrag dat je ons werk waard vindt! MAAR het is ons als MfN-registermediators niet toegestaan te werken op no cure no pay-basis. En daar komt zo een aanbod welbeschouwd op neer. Overigens: een terecht verbod! Want nimmer mag er enige grond zijn tot twijfel aan de onpartijdigheid van een MfN-registermediator.

Wij vinden dat iedereen recht heeft op mediation. Mediation moet voor iedereen betaalbaar zijn. Dus houden wij in onze tarifering graag ook rekening met de beperkte financiële mogelijkheden van kleine bedrijven en locale en regionale overheden en overheidsinstellingen.

Onze tarieven zijn dan ook een indicatie, omdat het vaak mogelijk is van te voren een vaste prijsafspraak te maken voor het gehele mediationtraject. Tegelijk zijn onze tarieven en de kwaliteit van ons werk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan beperking van kwaliteit teneinde kosten te beperken, willen wij ons niet wagen.

MEER WETEN? LEES DAN VERDER OVER:

GEEN KOSTEN TOTDAT ALLE PARTIJEN DE MEDIATOR VERTROUWEN

Absolute voorwaarde voor een succesvolle mediation is dat alle partijen vertrouwen hebben in de mediator. Dat vertrouwen rust op twee pijlers:
  1. Is deze mediator echt onpartijdig?
  2. Is deze mediator professioneel bekwaam?

Dat vertrouwen kan niet worden afgedwongen, maar moet ontstaan in een uitvoerig kennismakingsgesprek, meestal met elke partij afzonderlijk. Daarna bepalen partijen of ze verder willen met deze mediator. Willen ze dat, dan tekenen alle partijen de Mediationovereenkomst. Daarna kan de mediation beginnen. Pas vanaf dat moment declareren wij onze kosten bij cliënten.
Alle kennismakingsgesprekken zijn gratis, ook als wij daarvoor reiskosten moeten maken.

MEDIATION OP DE WERKVLOER: €150 EX BTW PER UUR

Als de kwestie door één mediator kan worden gedaan, geldt een tarief van €150 per uur (ex btw). Maar in de regel werken wij bij conflicten op de werkvoer met twee mediators (team-mediation) å €225 per uur ex btw. Bovendien adviseren wij partijen om elk een onafhankelijke, liefst externe, vertrouwenspersoon in de arm te nemen. Een vertrouwenspersoon vraagt meestal rond €120 per uur (ex btw). Zie hierna: Team-mediation bij ongewenst gedrag. Want, eerlijk gezegd, nagenoeg elk arbeidsconflict gaat (ook) over grensoverschrijdend gedrag, van het uitoefenen van druk, dreigen, intimidatie, pesten, discriminatie, tot en met seksuele intimidatie.

TEAM-MEDIATION BIJ ONGEWENST GEDRAG: €225 EX BTW PER UUR

Ongewenste omgangsvormen is altijd een heel gevoelig thema, zeker voor de melder, maar ook voor de aangesprokene ("de dader"). Op grond van onze ervaring zien wij belangrijke voordelen in team-mediation. Team-mediation wil zeggen dat twee mediators, als team, mediaten. Met name is team-mediation goed voor het observeren van wat er precies in de mediation gebeurt (twee zien meer dan één) en voor het nog zorgvuldiger in acht nemen van de precaire balans tussen afstand en nabijheid, tussen onpartijdigheid en betrokkenheid. Ook de voortgang van het proces is gebaat bij team-mediation. Team-mediation komt de neutraliteit van de procesbegeleiding ten goede. Team-mediation leidt bovendien sneller tot een duurzaam resultaat.

Vertrouwenspersonen
Onze ervaring leert dat mediation veel meer kans op een voor
alle deelnemers aanvaardbare én duurzame uitkomst heeft, wanneer elke betrokkene in het mediationproces wordt bijgestaan door een eigen onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon declareert rechtstreeks bij de opdrachtgever (gebruikelijk tarief circa €120 ex btw per uur).

REISKOSTEN: €0,50 PER KM

Voor reiskosten brengen wij €0,50 per km ex btw in rekening, conform de berekening van het NIBUD voor een kleine middenklasse auto.

BETREKKEN VAN EXPERTS BIJ DE MEDIATION

Het is niet ongebruikelijk dat op bepaalde momenten op verzoek van één of beide partijen een expert aanschuift aan de mediationtafel (bijvoorbeeld een gespecialiseerde arbeidsrechtjurist). Experts factureren cliënten rechtstreeks. De mediator mag namelijk niet tegelijk als adviseur optreden. In de Gedragsregels voor de MfN-registermediator staat waarom:
"Een mening of advies is doorgaans niet waardevrij en onpartijdig en verdraagt zich lastig met de partijautonomie en de neutrale rol van de mediator. De mediator wijst partijen zo nodig op de mogelijkheid om externe adviseurs of deskundigen te raadplegen tijdens de mediation."

VERTROUWENSPERSOON KAN BIJ MEDIATION AANWEZIG ZIJN

Als er sprake is van melding van ongewenste omgangsvormen, dan zal daarbij vaak een vertrouwenspersoon betrokken zijn, die de melder bijstaat. Het is gebruikelijk dat de vertrouwenspersoon bij de mediation aanwezig is en de melder helpt waar nodig. De vertrouwenspersoon zal aan het slot van de mediation echter niet het omgangsconvenant mee-ondertekenen.

OOK ADVOCAAT KAN AANSCHUIVEN

Soms staan partijen erop dat een advocaat aanschuift bij de mediation. Meestal wordt daarbij afgesproken dat de advocaat alleen maar observeert en verder niet meedoet in de mediation. Maar als partijen dat wensen, kan de advocaat natuurlijk ook meedoen, net als de vertrouwenspersoon.
Deel deze pagina
Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
WhatsApp
Tumblr
Wordpress
Email This Page